Małoletni sam w domu

W momencie, gdy nie masz z kim zostawić dziecka, a masz przekonanie, że jest nauczone pewnych zasad, podejmujesz decyzję o pozostawieniu małoletniego bez opieki. Gdy podczas nieobecności rodzica czy opiekuna prawnego dojdzie do okoliczności niebezpiecznych dla zdrowia czy życia, musisz wziąć pod uwagę fakt, iż trzeba będzie ponieść konsekwencję prawne.

Konsekwencje prawne wynikające z przepisów:

W kodeksie karnym oraz w kodeksie wykroczeń zostały uregulowane kary wynikające z zostawienia dziecka samego w domu. Czyn taki może zostać uznany za przestępstwo lub wykroczenie, znaczenie ma tutaj charakter popełnionego czynu, a także okoliczności temu towarzyszące.

Art. 160 kodeksu karnego:

    • §1  Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

    • §2 Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Nie ulega wątpliwości, że na rodzicach i opiekunach prawnych ciąży szczególny obowiązek sprawowania opieki nad małoletnim, zatem będzie grozić im kara surowsza tj. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 210 kodeksu karnego:

    • §1 Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Porzucenie oznacza pozostawienie podopiecznego bez opieki, na pewien czas, w którym małoletni jest zdany sam na siebie. Jest to całkowity brak zainteresowania o los pozostawionego bez opieki dziecka.

Art. 106 kodeksu wykroczeń:

    • Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

 

W artykule ustawodawca zakłada, że małoletni do lat 7 nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem. Odpowiedzialność rodzica nie jest zależna od wystąpienia następstw takiego narażenia zdrowia dziecka.

W związku z powyższym, nie należy pozostawiać małoletniego bez opieki, bo jak wynika z art. 92 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską”. Z pojęciem sprawowania władzy rodzicielskiej wiąże się odpowiedzialność rodziców (opiekunów) za opiekę nad dzieckiem.

Wskazać należy również, iż w przepisach nie zostało precyzyjnie określone pojęcie „okoliczności niebezpiecznych dla zdrowia”. Pozostaje więc to kwestią interpretacyjną i ocenną.

 


 

apl. radcowski Amelia Ziętkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/