Kurator w postępowaniu cywilnym

Dziś porozmawiamy krótko o instytucji kuratora w postępowaniu cywilnym. Postaram się wyjaśnić jakie są przesłanki ustanowienia kuratora oraz jak sporządzić wniosek o jego ustanowienie.

Czym jest instytucja kuratora w postępowaniu cywilnym?

Kurator w postępowaniu cywilnym jest powoływany przez sąd orzekający w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:

  1. gdy strona procesu nie ma zdolności procesowej;
  2. gdy strona procesu nie ma przedstawiciela ustawowego;
  3. gdy w organie strony, która jest osobą prawną zachodzą braki uniemożliwiające jej reprezentację;
  4. strona będąca jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 64 § 11, nie ma osób uprawnionych do jej reprezentowania.

Należy pamiętać, że ustanowienie kuratora następuje na wniosek strony przeciwnej. Kurator ustanowiony w procesie cywilnym na podstawie przepisu art. 69 k.p.c. działa w imieniu strony, na rzecz której został ustanowiony, a nie we własnym imieniu. Zatem jest poniekąd przedstawicielem strony.

Kiedy może być złożony wniosek o ustanowienie kuratora?

Co do zasady wniosek o ustanowienie kuratora może być złożony w każdym czasie, także przed wytoczeniem powództwa. Dzień wniesienia wniosku o ustanowienie kuratora jest warunkowany koniecznością dokonania danej czynności prawnej.

Do jakich czynności umocowany jest kurator w postępowaniu cywilnym?

Kurator jest umocowany do reprezentowania strony, dla której został ustanowiony, do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą. Na podstawie art. 69 § 3 k.p.c. kurator jest umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą. Należy wskazać, że kurator jest przedstawicielem ustawowym osoby prawnej, którego umocowanie wynika z orzeczenia sądowego i jest ograniczone do czynności niezbędnych w postępowaniu sądowym. Niewątpliwie kurator może podejmować działania o charakterze formalnoprocesowym, w tym również cofnąć pozew, uznać powództwo czy przyznać określone twierdzenia faktyczne podniesione przez stronę przeciwną. Kuratorowi nie wolno natomiast podejmować czynności wywołujących skutki materialnoprawne, jak np. zrzeczenie się roszczenia, czy też zawarcie ugody sądowej lub ugody przed mediatorem, jeżeli ugoda taka wywierałaby skutki materialnoprawne dla strony zastępowanej przez kuratora. Kurator podejmuje wszelkie czynności procesowe w sprawie ze skutkiem bezpośrednio dla zastępowanej strony. Oznacza to, że wszelkie działania lub zaniechania kuratora należy traktować jako tożsame z działaniami lub zaniechaniami samej stron

Co powinno zawrzeć się we wniosku o ustanowienie kuratora?

We wniosku o ustanowienie kuratora powinno się zawrzeć następujące informacje:

  1. oznaczenie strony, dla której ma zostać wyznaczony kurator;
  2. wskazanie właściwego Sądu;
  3. oznaczenie dla jakiej czynności oraz jakiego postępowania ma zostać ustanowiony kurator.
  4. wykazanie konieczności ustanowienia kuratora dla strony postępowania.

Czy sprawowanie funkcji jest odpłatne?

Tak. Sprawowanie funkcji kuratora jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia kuratora została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.03.2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej.

Gdzie składa się wniosek o ustanowienie kuratora?

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o ustanowienie jest sąd orzekający, przed którym toczy się proces, a jeśli wniosek składany jest przed wszczęciem postępowania – sąd właściwy do dokonania danej czynności procesowej.

 


 

prawnik Magdalena Cyburt

prawnik Magdalena Cyburt

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/