Jakie zobowiązania nie zostaną umorzone w ramach upadłości konsumenckiej?

Zasadą jest, że w ramach ogłoszonej upadłości konsumenckiej dochodzi do umorzenia zobowiązań, które to zobowiązania powstały przed dniem naszej upadłości, a które nie zostały zaspokojone w ramach wyznaczonego przez sąd planu spłaty. Zakresem umorzenia będą objęte zarówno długi o charakterze „czysto konsumenckim”, ale również te, które są skutkiem nieudanych przedsięwzięć biznesowych. Tutaj nie mamy żadnego zakresu korelacji tych należności, czyli umorzone mogą być zarówno zobowiązania tylko konsumenckie, jak i tylko te, które pochodzą z działalności gospodarczej. Co więcej, nie ma nawet dopuszczalnego progu, od którego można starać się o upadłość konsumencką. Teoretycznie, nawet zobowiązanie o wysokości 99 gr można umorzyć, ale także można umorzyć zobowiązanie o wysokości 99 mln zł.

Jednakże pamiętajmy, że zasadniczo, umorzenie zobowiązań nie ma charakteru nieograniczonego, a co za tym idzie, polski ustawodawca – mając na uwadze ich ciężar gatunkowy – wyłączył pewną grupę zobowiązań, które nie zostaną umorzone w ramach upadłości konsumenckiej.

Zatem, jakie zobowiązania nie zostaną umorzone?

Nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

  1. o charakterze alimentacyjnym,
  2. wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołane choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  3. do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny,
  4. do wykonania obowiązku naprawienia szkody,
  5. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  6. do zapłaty nawiązki,
  7. do zapłaty świadczenia pieniężnego orzeczonego przez sąd jako środek karny,
  8. z tytułu należności, które zostały orzeczone przez sąd jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  9. do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  10. których upadły celowo nie ujawnił, a przy tym wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Należy pamiętać, że w momencie ogłoszenia upadłości, wszystkie zobowiązania przyjmują charakter pieniężny i są natychmiast wymagalne.

Co to oznacza?

Znaczy to tyle, że w momencie ogłoszenia upadłości, aktualizuje się termin do zapłaty i bez znaczenia jest to, czy termin ten faktycznie nastał. Zobowiązanie staje wymagalne. Natomiast, w przypadku długu, który nie ma charakteru pieniężnego, czyli takiego, który jest określony kwotą pieniężną, z dniem ogłoszenia upadłości dług ten przekształca się w zobowiązanie pieniężne i także z tym dniem nastaje termin płatności.

Podsumowując, gdy zostanie ogłoszona nasza upadłość, wszystkie zobowiązania są natychmiast płatne i mają charakter pieniężny.

 


 

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski