Firma spółki handlowej

Firma spółki handlowej to nic innego jak jej nazwa, pozwalająca na odróżnienie jej na rynku przedsiębiorców, która ustalana jest przez wspólników tworzących dany podmiot w sposób dowolny, jednak z pewnymi ograniczeniami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych. W tym artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie co powinna zawierać firma spółki handlowej.

Definicja spółki handlowej

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ksh przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Zgodnie z systematyką kodeksową wyróżniamy dwa typy spółek prawa handlowego:

  • spółki osobowe, czyli spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną;
  • spółki kapitałowe, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną.

 

Firma spółki handlowej

W zależności od tego z jakim rodzajem spółki handlowej mamy do czynienia, różne są zasady konstruowania firmy. Każda firma przedsiębiorcy powinna składać się z korpusu identyfikującego przedsiębiorcę oraz dodatków stanowiących element uzupełniający. Pamiętać trzeba też o tym, że każda nowa firma powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

 

  • Spółka jawna

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”.

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

 

  • Spółka partnerska

Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.p.”.

 

  • Spółka komandytowa

Z ustawowej definicji spółki komandytowej wynika, że jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której co najmniej jeden wspólnik, nazywany komplementariuszem odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia, oraz odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika, nazywanego komandytariuszem, jest ograniczona.

Zgodnie z art. 104 ksh:

„§ 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

§ 4Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.”

 

  • Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna również musi mieć wspólników o różnych statusie – komplementariuszy i akcjonariuszy, gdzie co najmniej jeden wspólnik – komplementariusz – odpowiada wobec wierzyciela za zobowiązania bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”.

Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.K.A.”.

Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Ponadto, podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, nazwisko albo firma (nazwa) akcjonariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza w firmie spółki akcjonariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

 

  • Spółki kapitałowe

O ile w przypadku spółek osobowych ustawodawca zdecydował się na oparcie ich firm na kryterium osobowym z ewentualnymi dodatkami o innych charakterze, tak w przypadku spółek kapitałowych wspólnicy mają większą swobodę w ustalaniu firmy. Zarówno firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółki akcyjnej czy też prostej spółki akcyjnej mogą być obrane dowolnie, powinny jednak zawierać dodatkowe oznaczenie:

  1. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”;
  2. w przypadku prostej spółki akcyjnej – „prosta spółka akcyjna”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „P.S.A.”;
  3. w przypadku spółki akcyjnej – „spółka akcyjna”; dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „S.A.”.

 


 

apl. radc. Wiktoria Korycka

apl. radc. Wiktoria Korycka

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/