Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Przepisy dotyczące systemu eCRUB, czyli Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, obowiązują już od 1 sierpnia 2022 r. Ten teleinformatyczny system zastąpił dotychczasowy centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

To jak funkcjonuje w praktyce można sprawdzić na stronie internetowej www.e-crub.gunb.gov.pl (w wyszukiwarce można obecnie znaleźć dane ok. 130 tys. inżynierów i architektów).

Uwaga! System eCRUB gromadzi dane z dwóch izb zawodowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także Izby Architektów RP, na podstawie przesyłanych przez nie elektronicznych formularzy. W systemie tym gromadzone są kopie uprawnień budowlanych oraz kopie decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a jego administratorem jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej GINB), który zapewnia dostęp do systemu organom izb samorządu zawodowego oraz organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego.

Co istotne, w systemie e-CRUB znajdują się dane osób, które nabyły uprawnienia po dniu 1 stycznia 1995 r. Zgodnie jednak z art. 12 ust. 11 Prawa budowlanego (dalej pr. bud.), osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie GINB, za pomocą systemu e-CRUB, danych identyfikujących uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia, w tym informacji o dotychczasowych wpisach na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka. W tym zakresie dodatkowo warto wskazać, że przekazanie GINB danych i informacji, o których mowa w art. 12 ust. 11 pr. bud., wraz z kopią uprawnień budowlanych, następuje bez przeprowadzenia weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, jeżeli przedmiotem wniosku są uprawnienia budowlane, które były podstawą wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 12 ust. 15 pr. bud.).

 

Ważne! Wprowadzenie systemu eCRUB pociąga za sobą zmiany w dwóch istotnych przepisach pr. bud. – art. 34 i 35. Zgodnie z art. 34 ust. 3d pr. bud., do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się: kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt (pkt 1), kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień opracowania lub sprawdzenia projektu (pkt 2). Jak jednak stanowi nowo dodany art. 34 ust. 3da pr. bud., wymogu dołączenia kopii: uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności, o którym mowa w ust. 3d pkt 1 – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (pkt 1); zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3d pkt 2 – nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (pkt 2).

 

Dodatkowo, zgodnie z nowym brzmieniem art. 35 ust. 1 pkt 4 i 4a pr. bud., przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych na podstawie kopii dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 – w przypadku uprawnień niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku uprawnień wpisanych do tego rejestru, a także przynależność projektanta i projektanta sprawdzającego do właściwej izby samorządu zawodowego na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 – w przypadku osób niewpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane lub danych w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane – w przypadku osób wpisanych do tego rejestru.

 


Podstawa prawna:

 

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/