Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Kontynuujemy temat komorników oraz ich nieblednącej sławy. Dzisiaj wyjaśnię na czym polega egzekucja świadczeń niepieniężnych – czyli prościej mówiąc dlaczego i jak komornik 'zabiera’ nam np. samochód lub mieszkanie.

Kiedy mamy z nią do czynienia?

W przypadku braku uzyskania należnego świadczenia np. wydania samochodu bądź wydania świadectwa pracy przez pracodawcę Kodeks Postępowania Cywilnego zapewnia możliwość wyegzekwowania w drodze postępowania z udziałem komornika takiego świadczenia.

Na czym polega?

Egzekucja taka ma na celu uzyskanie od dłużnika określonego zachowania bądź oznaczonych rzeczy. Z uwagi na jej przedmiot można podzielić ją na sześć rodzajów.

 • wydaniu rzeczy ruchomej
 • wydaniu nieruchomości lub statku bądź opróżnieniu pomieszczenia
 • wykonaniu czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba, czyli czynności zastępczych
 • wykonaniu czynności, której inna osoba wykonać za dłużnika nie może, czyli czynności niezastępowalnych
 • na zaniechaniu pewnej czynności i nieprzeszkadzaniu czynności wierzyciela
 • złożeniu oznaczonego oświadczenia woli

 

Co jest niezbędne do przeprowadzenia takowej egzekucji?

 • Obowiązek wydania wierzycielowi rzeczy ruchomej musi wynikać z tytułu wykonawczego!
 • Rzecz stanowiąca przedmiot wydania powinna być w tytule wykonawczym dokładnie określona, tak by nie było wątpliwości, co ma być odebrane dłużnikowi i wydane wierzycielowi;
 • Egzekucyjne wykonanie obowiązku dłużnika przez komornika następuje na wniosek wierzyciela.

 

Jakie czynności są podejmowane w celu wyegzekwowania należnego świadczenia?

Egzekucja w trybie art. 1041 k.p.c. polega na przymusowym odebraniu dłużnikowi rzeczy ruchomej i wydaniu jej wierzycielowi. Jak się domyślacie skazany przepis nie zobowiązuje komornika do wzywania dłużnika do dobrowolnego wykonania obowiązku wydania rzeczy. Komornik może od razu przystąpić do odebrania rzeczy, jednakże zgodnie z art. 805 powinien uprzednio doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i na jego żądanie okazać tytuł wykonawczy. Dodać należy, iż przepis ten nie przewiduje obowiązkowego udziału wierzyciela w przeprowadzeniu egzekucji.

Jeżeli okoliczności tego wymagają (np. dłużnik nie wydaje komornikowi ruchomości albo nie wpuszcza go do swojego mieszkania lub do swoich pomieszczeń), komornik może zarządzić przymusowe otwarcie mieszkania lub innych pomieszczeń dłużnika. Wątpliwości co do tożsamości rzeczy będącej przedmiotem egzekucji z rzeczą objętą tytułem wykonawczym rozstrzyga komornik.

Jeżeli niezwłoczne przejęcie rzeczy nie jest możliwe, np. ze względu na ich liczbę, komornik wprowadza wierzyciela w posiadanie rzeczy zgodnie z art. 348 k.c. przez wydanie środków, które nadają faktyczną władzę nad rzeczą, np. kluczy od pomieszczenia, w którym rzeczy się znajdują, lub dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, np. dokumentów rejestracyjnych.

 

Który organ jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji?

Właściwym do przeprowadzenia egzekucji jest komornik miejsca położenia rzeczy. Z odebrania rzeczy komornik sporządza protokół, w którym powinien:

 • dokładnie oznaczyć odebraną rzecz,
 • zamieścić wzmiankę o jej wydaniu i pokwitowaniu odbioru przez wierzyciela lub
 • zamieścić informacje o przesłaniu rzeczy wierzycielowi, lub
 • złożeniu do depozytu, lub
 • oddaniu na przechowanie.

 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut