1000 plus na dziecko – co to za świadczenie?

Od 1 stycznia 2022r. szykują się zmiany dla rodzin, które wprowadzą nowe świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.  Nowe świadczenie ma być skierowane do rodzin, które mają na utrzymaniu dzieci do lat 3. Celem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku (co do zasady) między 12. a 36. miesiącem życia.

1000 plus a 500 plus?

Projekt ustawy przewiduje, iż rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać w dwóch wariatach wypłat:

  1. w wysokości 500 zł (przez okres dwóch lat) ;
  2. albo 1000 zł miesięcznie (przez cały rok) na dziecko w rodzinie.

Wysokość wypłaty świadczenia, które ma być wypłacane, zostanie wskazana we wniosku przez matkę bądź ojca dziecka. Ewentualna zmiana wypłaty wysokości świadczenia, w jakiej ma być wypłacany kapitał, będzie przysługiwała na wniosek, tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Co ważne, łączna kwota wypłaconego świadczenia nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

.

Kto będzie uprawniony do świadczenia 1000 plus?

Świadczenie „1000 plus” będzie przysługiwało matce albo ojcu na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca. Świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom adopcyjnym dziecka.

Zgodnie z projektem ustawy rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał:

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom:

a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie „1000 plus” tylko dla małżeństw?

W uzasadnieniu do projektu ustawy Prawodawca wyjaśnia kwestię możliwości poboru świadczenia przez związki małżeńskie. Wedle powyższego „Należy podkreślić, że w świetle ww. definicji rodziny małżonkowie oraz rodzice wychowujący co najmniej jedno wspólne dziecko żyjący w nieformalnych związkach będą mogli uwzględniać w składzie swojej rodziny także swoje dzieci z poprzednich związków bez względu na wiek tych dzieci” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Jakie będzie trzeba spełnić kryterium dochodowe, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie „1000 plus” będzie przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Nie przewidziano również kryterium dochodowego, które należałoby spełnić, aby otrzymać świadczenie. Co ważne kapitał ten nie będzie objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto nie dostanie świadczenia „1000 plus”?

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
  • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Jak złożyć wniosek o świadczenie „1000 plus”?

Wniosek o świadczenie „1000 plus „będzie mogła złożyć matką lub ojciec dziecka wyłącznie w formie elektronicznej. We wniosku niezbędnym będzie wskazanie wysokości (tj 500zł bądź 1000 zł w zależności od długości terminu wypłaty świadczenia). Powyższy wniosek wraz z załącznikami będzie można złożyć przy wykorzystaniu tych samych systemów elektronicznych, co w przypadku np. „Rodzina 500+”.

Co ważne dla osób, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają i wychowują już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia będą uprawnione do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia.

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut