ZMIANY W KODEKSIE PRACY DOTYCZĄCE PRACY ZDALNEJ

W 2021 r. szykują się zmiany w kodeksie pracy, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wpisało do wykazu prac legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej.

 

W chwili obecnej sposób pracy zdalnej reguluje ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W art. 3 ww. ustawy jest wskazane, że okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

 

Coraz więcej pracodawców deklaruje, że praca zdalna pozostanie w firmach także po zakończeniu pandemii COVID-19. Niezbędne stało się więc dodanie do obowiązującego kodeksu pracy nowych uregulowań, które będą dotyczyć świadczenia pracy zdalnej. Najważniejsze regulacje przewidziane w projekcie ustawy polegają m.in. na:

   • stworzeniu definicji pracy zdalnej, zgodnie z którą pracą zdalną będzie praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
   • wskazaniu, że praca zdalna może być uzgodniona pomiędzy stronami umowy o pracę przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia za porozumieniem stron;
   • ustaleniu, że praca zdalna będzie wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub innym stałym miejscem świadczenia pracy, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
   • umożliwieniu wydania polecenia wykonywania pracy zdalnie przez pracodawcę w szczególnych przypadkach (stan nadzwyczajny lub stan epidemii lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy);
   • wyprowadzeniu uprawniania dla pracodawcy do kontroli wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika wykonującego w miejscu i w godzinach wykonywania pracy. Jeżeli jest to kontrola w miejscu zamieszkania pracownika pracodawca musi dysponować uprzednią zgodą pracownika;
   • ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną – nie może być on traktowany w zatrudnieniu mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieniu przy takiej samej lub podobnej pracy, przy uwzględnieniu odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej;
   • określeniu, że zasady wykonywania pracy zdalnej mają być wskazane w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.
   • wskazaniu jakie obowiązki ma pracodawca w sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę zdalną np. konieczne będzie dostarczenia materiałów i narzędzi niezbędnych do pracy, pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z pracą zdalną.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska