Wpływ upadłości na majątek małżeństwa

Po odświeżeniu kilku informacji z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pochylmy się nad problematyką wpływu upadłości małżonka na majątek małżeństwa…

Polski system prawa rozróżnia dwa ustroje majątkowe w małżeństwie. Jest to ustrój umowny oraz ustawowy. Ustawowy powstaje z mocy prawa i powoduje powstanie wspólności majątkowej, natomiast za pomocą umownego możemy zmodyfikować wersję jaką proponuje nam ustawodawca doprowadzając, za pomocą aktu notarialnego, do rozdzielności majątkowej. Oczywiście problematyka ustrojów majątkowych jest znacznie szersza ale na potrzeby niniejszego opracowania te informacje są wystarczające.

Zasadniczą kwestią jest to, że niezależnie od ustroju majątkowego, z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności ustawowej, ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

Tutaj pojawia się problem, bo jeżeli jestem w związku małżeńskim a mój mąż/moja żona ogłosi upadłość to co z naszym dorobkiem? Cały przepadnie?

Małżonek Upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając swoją wierzytelność.

Co ciekawe, mimo że regulacja dotycząca wpływu upadłości na majątek małżeństwa jest dosyć jasna, to w środowisku prawniczym budziło kontrowersje, czy te regulacje mogą być stosowane odpowiednio do konsumentów, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Stanowisko w sprawie zajął Sąd Najwyższy (III CZP 7/19). Skład siedmiorga sędziów jednoznacznie rozstrzygnął wątpliwość wskazując, że niniejsze przepisy należy stosować w upadłości konsumenckiej. W związku z tym, z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a pozostawał w ustroju wspólności majątkowej, cały dorobek małżonków staje się masą upadłości.

 


 

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski