Tarcza Antykryzysowa – Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

W dniu 31 marca 2020 r. została ogłoszona ustawa zwana Tarczą Antykryzysową (prawidłowa nazwa: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

Jej nadrzędnym celem jest ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach w związku z wystąpieniem na terenie Polski stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce jest wsparcie realizowane przez ZUS poprzez zwolnienie mikrofilm z opłaty należności z tytulu składek ZUS
.

Kto może ubiegać się o zwolnienie?

O zwolnienie mogą ubiegać się następujące trzy grupy płatników, a mianowicie:

 1. płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutym 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych maksymalnie do 9 osób na dzień 29 lutego 2020 r.;
 2. osób wykonujących jednoosobową działalność pozarolniczą przed 1 lutym 2020 r.;
 3.  duchowni

 

Kim jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą);
 • twórcę i artystę;
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu np. lekarze;
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 • osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwolnienie?

W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą:

  • konieczność prowadzenia działalności przed 1 lutym 2020 r.;
  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Dla przykładu: jeżeli właściciel firmy miał marcu 2020 roku przychód większy niż 15 681 zł, to składki ZUS musi zapłacić samodzielnie – jeżeli jednak jego przychody z marca nie przekraczają 15 681 zł, to zostanie zwolniony ze składek ubezpieczeniowych.

W przypadku płatników składek, którzy zgłaszają pracowników do ubezpieczenia:

  • konieczność prowadzenia działalności przed 1 lutym 2020 r.;
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na dzień 29 lutego 2020 r. maksymalnie 9 osób;
 • zwolnienie jest niezależne od przychodów firmy;

W przypadku duchownych – brak szczególnych warunków.

 

Jak długo będzie obowiązywało zwolnienie?

Zwolnienie ze składek obejmuje trzy miesiące: marzec, kwiecień oraz maj, co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca.

Które składki podlegają zwolnieniu?

Zwolnieniu podlegają składki ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych oraz co istotne – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnieniu podlegają należności z tytułu składek ustalonych od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Jak uzyskać zwolnienie?

Płatnik składek, który chce skorzystać ze zwolnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  (wniosek dostępny jest na stronie internetowej ZUS tj. www.zus.pl). Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wniosek można być złożony w następujących formach:

 • Osobiście w placówce ZUS przy pomocy skrzynki podawczej;
 • Za pośrednictwem poczty;
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS;
 • Wniosek może być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Inne istotne informacje dotyczące zwolnienia:

 • przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu;
 • przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek;
 • przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

 

Inne obowiązki płatnika składek oraz termin rozpatrzenia wniosku

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020 r. chyba że zgodnie z przepisami jest on zwolniony z ich składania. Termin na przedstawienie tych dokumentów upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych. W przypadku osób, które są zwolnione z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych, ZUS zwalania z obowiązku opłacania należności w terminie 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności w tytułu składek następuje w formie decyzji. Od decyzji odmownej przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Co istotne – do wniosku stosujemy przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 


 

Aplikantka Radcowska Maja Serafin

Aplikantka Radcowska Maja Serafin