Sygnaliści – czyli jak wdrożyć dyrektywę o sygnalistach?

O dyrektywie w sprawie sygnalistów z pewnością każdy już słyszał. Nie każdy jednak wie co konkretnie oznacza i w jaki sposób wdrożyć ją w swojej firmie. Poniżej postaram się przybliżyć temat i odpowiedzieć na najczęstsze pytania jakie zadają mi klienci.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą (w ustawie nazywanym „zgłaszającym”) nazywa się osobę, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa w kontekście związanym z jej pracą lub współpracą z firmą czy innym podmiotem. Katalog możliwych osób jest bardzo szeroki. Zgłaszającym może być:

 1. Pracownik, bądź były pracownik,
 2. Kandydat aplikujący o pracę, który uzyskał informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 3. Osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorca),
 4. Przedsiębiorca,
 5. Akcjonariusz lub wspólnik,
 6. Członek organu osoby prawnej,
 7. Osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawca lub dostawca, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 8. Stażysta,
 9. Wolontariusz.

Jakie podmioty będą musiały stosować przepisy ustawy o ochronie sygnalistów?

Na chwilę obecną projekt ustawy zakłada, że przepisy będą musiały stosować przedsiębiorstwa:

 1. Zatrudniające ponad 250 pracowników.
 2. Oraz zatrudniające pomiędzy 50 a 249 pracowników.

Jak wdrożyć przepisy o ochronie sygnalistów? Obowiązki pracodawców.

Projekt ustawy różnicuje trzy kanały zgłaszania naruszeń prawa:

 1. Zgłoszenie wewnętrzne w ramach pracodawcy,
 2. Zgłoszenia zewnętrzne kierowane do organu publicznego lub organu centralnego (wg projektu będzie nim Rzecznik Praw Obywatelskich), oraz
 3. Ujawnienie publiczne dokonywane za pośrednictwem mediów tradycyjnych czy społecznościowych

Dla pracodawców najistotniejsze są kwestie związane ze zgłoszeniem wewnętrznym.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie i wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Poza tym, koniecznie jest utworzenie kanałów zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń i prowadzenia tzw. działań następczych poprzez uruchomienie procedur wyjaśniających i dochodzeń wewnętrznych.

Regulamin musi zostać skonsultowany z zakładową organizacją związkową lub (w przypadku jej braku) z przedstawicielami pracowników. Ustawa przewiduje jedynie konsultacje, co oznacza, że nie trzeba uzyskiwać zgody organizacji związkowych/przedstawicieli pracowników.

Konieczność wprowadzenia przez pracodawcę procedur zapewniających ochronę tożsamości:

 • każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
 • osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
 • oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).

Pracodawca jest zobligowany w ramach wdrożenia ustawy o sygnalistach m.in. do:

 • opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

Jakie naruszenia podlegają zgłoszeniu?

Zgodnie z projektem ustawy, zgłoszenia powinny dotyczyć naruszenia prawa Unii lub prawa krajowego odnoszącego się do:

 1. Zamówień publicznych;
 2. Usług, produktów i rynków finansowych;
 3. Zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 4. Bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 5. Bezpieczeństwa transportu;
 6. Ochrony środowiska;
 7. Ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 8. Bezpieczeństwa żywności i pasz;
 9. Zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 10. Zdrowia publicznego;
 11. Ochrony konsumentów;
 12. Ochrony prywatności i danych osobowych;
 13. Bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 14. Interesów finansowych Unii Europejskiej;
 15. Rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Kary za brak wdrożenia przepisów o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do 3 lat pozbawienia wolności za:

 1. Utrudnianie dokonywania zgłoszenia,
 2. Dokonywanie działań odwetowych wobec sygnalisty,
 3. Naruszenie poufności tożsamości sygnalisty,
 4. Brak ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

Jak wygląda aktualnie etap legislacyjny wejścia w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia w polskim porządku prawnym?

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ma wdrożyć w Polsce postanowienia unijnej dyrektywy o sygnalistach. Rządowe prace legislacyjne nad projektem ustawy o sygnalistach zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. W związku ze zmianą władz rządowych na jesieni 2023 r. projekt ustawy o sygnalistach został ponownie wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjęcie projektu ustawy w I kwartale 2024 r.

 


 

prawnik Magdalena Cyburt

prawnik Magdalena Cyburt

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/