OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

Przepisy dotyczące obowiązków właścicieli psów znajdziemy w dwóch rodzajach aktów prawnych – w ustawach oraz w aktach prawa miejscowego tworzonych przez samorządy. Z tego względu warto wiedzieć gdzie szukać obowiązujących w naszym miejscu zamieszkania przepisów oraz jakie konsekwencje możemy ponieść za niedopełnienie obowiązków.

Najpierw warto zapoznać się z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Zgodnie z przywołanymi przepisami pies nie może być poza ogrodzonym terenem prywatnym puszczany bez kontroli i oznaczenia jego opiekuna – oznaczenie takie może znajdować się np. na obroży zwierzęcia.

Konsekwencje niewłaściwej opieki nad zwierzęciem określa ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 77 § 1 ww. ustawy, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Ponadto, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Żaden przepis nie rozstrzyga więc wprost czy mamy obowiązek wyprowadzania psa na smyczy oraz zakładania mu kagańca. Kodeks wykroczeń nie określa jakie są wspomniane w nim środki ostrożności zwykłe lub nakazane. Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa przez środki ostrożności należy rozumieć zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa dla mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta. W przepisie mowa jest o zwykłych i nakazanych środkach ostrożności. Zwykłe środki ostrożności oznaczają takie, które są powszechnie stosowane przy trzymaniu określonego gatunku zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim miejsca trzymania zwierzęcia i sposobu ograniczania jego wolności. Mogą polegać w szczególności na wyprowadzaniu zwierząt pod nadzorem człowieka lub trzymaniu niebezpiecznego zwierzęcia na uwięzi. Nakazane środki ostrożności to te, które wynikają z przepisów prawa lub z polecenia określonych podmiotów, np. funkcjonariusza Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii. Zachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia odnosi się zarówno do trzymania zwierzęcia w pomieszczeniu, na określonym terenie, jak i do wyprowadzania go na spacer, a także przewożenia np. w publicznych środkach lokomocji (Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Opublikowano: LEX/el. 2020).

Uregulowania w zakresie zachowania środków ostrożności zawierają także są także akty prawa miejscowego. Przykładowo regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia określa uchwała NR XXXI/270/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 listopada 2019 r. Regulamin w rozdziale 5 określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z jego treścią zwierzęta domowe powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:

  • stałego i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi;
  • w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym tabliczki ostrzegawczej z napisem ,, uwaga pies’’ lub innym o podobnej treści;
  • wyprowadzania psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w chwili jego rozdrażnienia;
  • niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni, klatek schodowych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady zmieszane lub urządzeniach kanalizacji sanitarnej. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

 

Krótko podsumowując temat: zwierzęta domowe, w tym zwierzęta egzotyczne, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz w środkach komunikacji publicznej należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia, jak np. klatka, uprząż, kaganiec lub smycz.

 


 

r.pr.Aleksandra Olczykowska - Gębska

r.pr. Aleksandra Olczykowska – Gębska