Czym jest renta rodzinna?

Zanim wyjaśnię czym jest renta rodzinna, pozwolę sobie na krótki wstęp. W ostatnim czasie coraz częściej trafiają do mnie sprawy z zakresu świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zdecydowanie jest to zasługa rosnącej świadomości świadczeniobiorców, którzy obecnie potrafią „skontrolować” działania ZUS-u. Poniżej omówiłam świadczenie w postaci renty rodzinnej. Znajdziecie tu odpowiedź jak ją uzyskać i komu ona przysługuje?

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia o charakterze okresowym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnionym członkom rodziny po śmierci osoby, która:

 • posiadała prawo do renty lub emerytury;
 • pracowała i posiadała ubezpieczenie zdrowotne;
 • której przysługiwał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Należy zaznaczyć, iż renta rodzinna nie jest przyznawana automatycznie.  Możliwość uzyskania tego świadczenie, następuje z chwilą złożeniu wniosku o jej przyznanie. Prawo do ubiegania się o to świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej, która w momencie zgonu miała prawo do:

 • renty lub emerytury, bądź
 • pobierania emerytury pomostowej, lub też
 • renty z tytułu niezdolności do pracy.

Członek rodziny ma prawo do ubiegania się o przyznanie mu renty rodzinnej również wtedy, gdy osoba zmarła pobierała następujące świadczenia:

 • zasiłek przedemerytalny
 • bądź świadczenie przedemerytalne
 • Bądź nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do kręgu osób przysługującym prawo do pobierania renty rodzinnej należą:

1. Dzieci

W pierwszej kolejności renta rodzinna należy się dzieciom:

 • własnym;
 • drugiego małżonka;

 Podkreślić należy, iż w każdym z tych przypadków muszą zostać spełnione określone wymagania przez dzieci, które:

 • nie ukończyły one 16 lat;
 • ukończyły 16 lat, ale wciąż się uczą – wtedy świadczenie to przysługuje im do czasu ukończenia 25 roku życia włącznie

Renta rodzinna dla dzieci jest przyznawana bez ograniczeń wiekowych, jeśli beneficjent w trakcie jej pobierania utracił całkowicie zdolność do podjęcia i wykonywania pracy zarobkowej.

2. Wnuki i rodzeństwo osoby zmarłej

Rentę rodzinną mogą pobierać także wnuki i rodzeństwo. Warunkiem umożliwiającym pobieranie tego świadczenia jest sytuacja, gdy osoba zmarła opiekowała się nimi, zanim osiągnęły pełnoletność. Koniecznym jest przy tym, by opieka ta była sprawowana co najmniej przez okres jednego roku przed śmiercią.

3. Wdowa lub wdowiec

Renta rodzinna przysługuje także wdowom i wdowcom, jeśli osoby te ukończyły 50 lat bądź były one pozbawione możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Po świadczenie to mogą też ubiegać się wdowy i wdowcy mający pod opieką dzieci zmarłej osoby, którym przysługuje także prawo do renty rodzinnej.

Warto podkreślić, że osobom owdowiałym niespełniającym tych warunków, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej po śmierci partnera, przysługuje czasowa renta rodzinna. Jest ona wypłacana przez rok.

4. Rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposobione

O rentę rodzinną mają prawo też wystąpić: rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, pod warunkiem, że znajdowali się oni na utrzymaniu osoby zmarłej. Świadczenie przysługuje im jedynie wtedy, gdy spełniają warunki odpowiednie dla wdowca czy wdowy.

Ile wynosi renta rodzinna?

Suma świadczenia jest uzależniona ściśle od liczby osób, którym ono przysługuje.

 • 85% świadczenia zmarłego — w przypadku, gdy renta rodzinna przysługuje 1 osobie;
 • 90% świadczenia zmarłego – jeśli o rentę wnioskują 2 osoby;
 • 95% świadczenia zmarłego – gdy o przyznanie renty rodzinnej wnioskują 3 lub więcej osób.

Środki wypłacane są najpóźniej w okresie miesiąca od złożenia wniosku.

 


 

Aplikant radcowski Malwina Babut

Aplikant radcowski Malwina Babut-Michalska

 

https://www.facebook.com/KancelariaPrawaGospodarczego https://www.linkedin.com/company/kpg-radom/