UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 czyli tzw. tarczą 4.0 wprowadzony został nowy rodzaj postępowań naprawczych tzn. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to przejściowe rozwiązanie wprowadzone w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią COVID – 19.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma mocno pozasądowy charakter.  Rozpoczyna się od podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz przekazaniu mu trzech dokumentów:

  • propozycji układowych,
  • spisu wierzytelności oraz
  • spisu wierzytelności spornych.

Następnie dłużnik dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Obwieszczenie zawiera informację o danych dłużnika, dniu układowym oraz osobie nadzorcy układu, z którym dłużnik zawarł umowę. Według ustalonego dnia układowego ustalane są wierzytelności objęte układem oraz uprawnienia wierzycieli do głosowania. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie stanowią wierzytelności układowych i powinny być przez dłużnika regulowane na bieżąco. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

O dokonaniu obwieszczenia, nadzorca układu zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, w terminie 3 dni od jego dokonania. Dzień dokonania obwieszczenia, jest dniem otwarcia postępowania.

Dłużnik, w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może liczyć na ochronę przed wierzycielami. Z dniem dokonania obwieszczenia, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Poza tym strategiczne umowy dłużnika takie jak najem lokalu, w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo, umowa kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych co do zasady nie mogą zostać wypowiedziane przez drugą stronę.

Postępowanie ma określone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia, co oznacza że w tym czasie dłużnik musi przekonać swoich wierzycieli do przyjęcia układu. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne istnieje możliwość zdalnego przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Z procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może skorzystać tylko raz i to tylko do końca czerwca 2021. Nie jest jednak wykluczone, że w przypadku sukcesu tej procedury restrukturyzacji, zostanie ona na dłużej w naszym porządku prawnym.

 


 

aplikant radcowski Krzysztof Mosionek

Aplikant radcowski Krzysztof Mosionek