Wdrożenie „Tarczy Antykryzysowej”

PRZEDSIĘBIORCY

W związku z eskalacją pandemii COVID-19 w Polsce, rząd zdecydował się na kolejne obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa. Prowadzone przez władze publiczne działania prewencyjne mogą prowadzić jednak do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie trudności finansowej wielu firm. Wobec powyższego zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne obejmujące wdrożenie przyjętych przez rząd rozwiązań mających na celu zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, bądź zminimalizowania tych skutków, w tym:

1. Ubieganie się przez organizatora zakładu aktywności zawodowej o rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym w przypadku zawieszenia działalności zakładu aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z działalności.

2. Sporządzanie wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

3. Sporządzanie wniosków o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

4. Przygotowywanie projektów układów zbiorowych pracy, porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi, regulaminów w zakresie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

5. Ubieganie się o zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie pożyczek udzielonych przedsiębiorcy.

6. Przygotowywanie pism w sprawie zamówień publicznych dotyczących wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile wpływ taki wystąpił lub może wystąpić.

7. Udział w negocjacjach oraz przygotowywanie zmian do umowy z uwagi na okoliczności określone w pkt 6 w zakresie zmiany terminu wykonania umowy, zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych oraz zmiany zakresu świadczenia.

8. Sporządzanie wniosków o odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

9. Analiza umów najmu pod kątem możliwości obniżenia czynszu najmu za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

10. Przygotowywanie wniosków, odwołania od decyzji w sprawie przyznania świadczenia postojowego.

11. Przygotowywanie wniosków do o przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie.

12. Przygotowywanie wniosków do dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów.

13. Ubieganie się o udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

14. Analiza pobytu cudzoziemca przebywającego na terytorium RP.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Mając na względzie, że obecna sytuacja nie uderza jedynie w prywatnych przedsiębiorców, w związku z planowanym wejściem w życie w/w ustawy, przedstawiamy Państwu najważniejsze proponowane zmiany w kontekście jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wsparcia przy korzystaniu z uprawnień nadanych tą ustawą:

1. Wsparcie merytoryczne i pomoc w uzyskaniu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych w wysokości 100%;

2. Wsparcie merytoryczne i analizę prawną dotyczącą dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowe;

3. Wsparcie merytoryczne i analizę prawną dotyczącą przekazania uprawnień, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, tj. m.in. w zakresie przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym samorządu;

4. Wsparcie merytoryczne i analizę prawną dotyczącą dokonywania zmian w wieloletnich prognozach finansowych oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może pogorszyć wyniku budżetu jednostki;

5. Wsparcie merytoryczne, przygotowanie dokumentacji i analizę prawną dotyczącą tworzenia nowej rezerwy celowej;

6. Wsparcie merytoryczne, przygotowanie dokumentacji i analizę prawną dotyczącą dokonywania zmian limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z możliwością podwyższenia limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

7. Analizę prawną dotyczącą możliwości odstąpienia od zasady zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert w art. 11a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

8. Opracowanie planu finansowego dla rachunku dochodów na którym mają być zgromadzone środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 


 

Pobierz ofertę:

 

Wdrożenie „Tarczy antykryzysowej – Przedsiębiorcy”

 

 

Wdrożenie „Tarczy Antykryzysowej – Jednostki samorządu Terytorialnego”

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30