Regulacja Stanu Prawnego Dróg

Gminy oraz powiaty mają szanse otrzymać z Funduszu Dróg Samorządowych znaczące wsparcie finansowe na realizację inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub dróg gminnych. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie ww. zadań gminnych lub powiatowych może sięgać aż 80% kosztów realizacji danej inwestycji. Nawet 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia może natomiast pokryć dotacja na remont dróg udzielona z unijnych funduszy.

Przed skierowaniem do właściwego organu wniosku o udzielenie wsparcia, warto zweryfikować stan prawny nieruchomości zajętej pod drogę. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpoznania wniosku, jest legitymowanie się przez wnioskodawcę udokumentowanym prawem do dysponowania nieruchomością, na której zaplanowano inwestycję. Długotrwałe posiadanie samoistne nieruchomości, jako stan faktyczny a nie prawny, takiej legitymacji nie zapewnia.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną postępowań mających na celu regulację stanu prawnego nieruchomości drogowych.

W zależności od wyniku analizy dokumentacji oraz okoliczności faktycznych dotyczących danej drogi, rekomendujemy właściwy tryb postępowania w sprawie- sądowy lub administracyjny.

Warto wskazać, że jednostki samorządu terytorialnego mogą potwierdzić swoje prawa do nieruchomości na kilka sposobów:

  • w oparciu o decyzję wojewody wydaną na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, uzyskując postanowienie sądowe stwierdzające nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  • poprzez decyzję komunalizacyjną wydaną w oparciu z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, a także
  • na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Co można zyskać?

  • możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji drogowej;
  • zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg gminnych i powiatowych;
  • brak podstaw prawnych do zaplanowania w budżecie gminy/powiatu wydatku z przeznaczeniem na budowę lub remont drogi niebędącej własnością gminy.

 


 

Pobierz ofertę:

 

Regulacja Stanu Prawnego Dróg

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30