Epidemia a biznes

Panująca obecnie sytuacja epidemiologiczna na świecie związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 niesie za sobą ujemne i często nieodwracalne skutki gospodarcze. Przedsiębiorcy, niezależnie od branży w której działają, zadają sobie pytania jak obecnie funkcjonować, czy sami są nadal zobowiązani realizować umowy, czy mogą wymagać od swoich kontrahentów wypełnienia umówionych zobowiązań, jak organizować pracę w swoich zakładach i jak ta organizacja będzie rzutowała na wypłacane pracownikom wynagrodzenie.

Już teraz można stwierdzić, że koronawirus niesie ogromne zagrożenie nie tylko dla zdrowa fizycznego, ale również dla kondycji prowadzonych przez nas przedsięwzięć gospodarczych, a konsekwencje z tym związane mogą objawiać się chociażby poprzez: opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zaprzestanie realizacji zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z zawartych umów, ograniczenia w produkcji, poważne zakłócenia w transporcie międzynarodowym towarów, a w konsekwencji zmniejszenie eksportu, zatory płatnicze, dezorganizację zakładów pracy spowodowaną absencją pracowników.

Naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu kompleksowego wsparcia w kwestiach prawnych oraz podatkowych, a w szczególności:

PRAWO

1. Weryfikację umów pod kątem możliwości zastosowania klauzuli tzw. „siły wyższej”,

2. Weryfikację umów pod kątem możliwości zastosowania instytucji „rebus sic stantibus”

3. Analizę zaciągniętych zobowiązań pod kątem ew. konsekwencji związanych z ich niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem, w tym przygotowanie korespondencji do kontrahentów w tym zakresie,

4. Analizę krajowych i międzynarodowych przepisów prawa wprowadzających szczególne prawa i obowiązki dla funkcjonowania przedsiębiorców poszczególnych branż, zwłaszcza dla branży transportowej,

5. Reprezentację w postępowaniach przedsądowych i sądowych, których przedmiotem są roszczenia związane z zakłóceniami w realizacji zaciągniętych kontraktów z uwagi na epidemię koronawirusa,

6. Reprezentację przed organami administracji, w tym przed organami celnymi w przypadku nieuzasadnionego stosowania ograniczeń w działalności danego przedsiębiorstwa np. nieuzasadnionej odmowy wywozu określonych towarów.

PODATKI I SKŁADKI DO ZUS

Celem proponowanego wsparcia jest zminimalizowanie negatywnych skutków dla przedsiębiorców poprzez wykorzystanie rozwiązań pozwalających na reorganizację płatności należności publicznoprawnych.

– przeprowadzenie analizy zasadności i możliwości zastosowania danego rozwiązania,

– przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,

– reprezentację przed organami skarbowymi i ZUS.

Oferujemy wsparcie w obszarach:

1. Umorzenie należności – istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części należności publicznoprawnych, w przypadku ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego,

2. Odroczenie i raty – istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie płatności podatku a także ubiegania się o płatności ratalne zarówno podatku jak też zaległości podatkowej,

3. Ograniczenie płatności zaliczek – istnieje możliwość złożenia wniosku o ograniczenie zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnimy, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego za dany rok podatkowy,

4. Zwolnienie płatnika istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli zaistnieje sytuacja zagrażająca ważnym interesom podatnika, a w szczególności pobranie podatku zagrażałoby egzystencji podatnika,

5. Podzielona płatność – zastosowanie rozwiązań ograniczających pogorszenie płynności finansowej związanych z otrzymywaniem zapłaty za towaru i usługi w trybie podzielonej płatności,

6. Przyspieszony zwrot VAT – istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyspieszony zwrot VAT.

7. Składki ZUS – podobnie jak w przypadku należności podatkowych, można występować z wnioskami o umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.


Niezależnie będziemy dla Państwa na bieżąco monitorowali wprowadzane przez Sejm i Rząd zmiany prawne, które mają bezpośredni wpływ na wykonywanie obowiązków publicznoprawnych oraz relacji z organami.  Z publicznie dostępnych zapowiedzi wynika, że należy spodziewać się formalnych rozwiązań m.in. w zakresie:

– wstecznego rozliczania straty za rok 2020,

– okresowych zwolnień umów pożyczek z podatku PCC,

– przesunięcia terminu zapłaty podatku od budynków,

– możliwości rezygnacji z zaliczek wpłacanych w formie uproszczonej,

– odroczenie termu obowiązywania podatku od sprzedaży detalicznej,

– liberalizacji sankcji za opóźnione realizowanie płatności – tzw. „złe długi”,

– przesunięcia terminu zapłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń,

– zniesienia opłaty prolongacyjnej w przypadkach udzielania ulg związanych z epidemią,

– możliwości odliczania darowizn na cele zwalczania epidemii,

– zawieszenia z urzędu toczących się postępowań i kontroli,

– przesunięcia obowiązku stosowania nowego wzoru JPK-VAT,

– możliwości dla organów samorządu terytorialnego w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości czy też przesunięcia terminu jego zapłaty,

– przedłużenia terminy wydawania interpretacji podatkowych.

 

 

Prawnicy naszej Kancelarii służą Państwu pomocą prawną, dane kontaktowe dostępne w zakładce Zespół.

 


Pobierz ofertę:

 

Biznes a epidemia – prawo i podatki

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30