Polityka prywatności

Wstęp
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie zasad przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez spółkę: Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Radomiu (dalej jako: Kancelaria) oraz Państwa podstawowych praw z tym związanych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88). Kancelaria przetwarza dane osobowe przy zachowaniu zasad poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest spółka: Kazimierz Wlazło i Aneta Guza-Wójtowicz Spółka Partnerska Radców Prawnych z siedzibą w Radomiu (26-610) przy ul. Siennej 15.
Inspektor ochrony danych
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem e-mail: kpg@kancelariakpg.pl
Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:
1. w celu świadczenia usług prawnych i szkoleniowych,
2. w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią np. z innymi Kancelariami prawnymi;
3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych jak np. marketing usług Kancelarii, cele analityczne, udoskonalanie działalności Kancelarii oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.kancelariakpg.pl oraz www.kancelaria-wlazlo.pl;
4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią;
5. zgodnie z wymogami prawa lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii.
Kancelaria dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi, w tym poprzez zapewnienie odpowiedniej technicznej i fizycznej ochrony danych przed ich przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub utratą.
Dostęp do danych osobowych posiadają: Kancelaria, wspólnicy Kancelarii, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Kancelarię
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo do kontroli przetwarzania przez Kancelarię danych, które Państwa dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
2. prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Kancelaria jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody – macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu Kancelarii,
4. w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – macie Państwo prawo żądać od Kancelarii zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Wskazujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.
Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami (np. podmiotami świadczącymi usługi IT, innymi podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania
Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

NEWSLETTER

  1. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu świadczenia usługi newslettera. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie, w zakresie interesujących go treści.
  2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji usługi newslettera i w granicach dobrowolnie podanych przez Użytkownika danych [e-mail, imię i nazwisko]
  3. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z usługi newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kpg@kancelariakpg.pl ze wskazaniem adresu e-mail, który ma zostać wyłączony z usługi newslettera.

 

Zmiany Polityki Prywatności
Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.kancelariakpg.pl oraz www.kancelaria-wlazlo.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
48 377 80 30