Tomasz Strąk

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest specjalistą z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu  i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu.

 

 

Wybrane publikacje naukowe  

 1. Układ likwidacyjny jako nowe narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, pod red. Z. Dreslera, Kraków 2004.
 2. Postępowanie naprawcze [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, pod red. I. Dziedziczaka. Rozprawy i Studia T. (DC) 526. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 3. Współautor monografii: Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Rozprawy i Studia T. (DC) 526. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w ramach postępowania naprawczego [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Pod red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Aspekty ekonomiczne procesu decyzyjnego wierzyciela układowego. Zeszyt Naukowy Katedry Finansów, Szczecin 2005.
 6. Współautor monografii: Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 7. Empiryczna analiza kosztów upadłości polskich przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”,  2006, nr  1109.
 8. Recursive Partitioning In Predicting Corporate Bankrupcty In Poland (Tomasz Strąk, Paweł Stępień), „Polish Journal of Environmental Studies”, 2006, Vol.15 ,No. 4C.
 9. Metodologiczne i wdrożeniowe problemy zastosowania budżetu zadaniowego (T. Lubińska, T. Strąk, A. Lozano Platonoff, M. Będzieszak). „Ekonomista”, 2007, nr 5.
 10. Badanie wiarygodności metodą quasi – statystyczną, „Rachunkowość”, 2008, nr 5.
 11. Wykorzystanie modelu oceny zagrożenia niewypłacalnością do weryfikacji zdolności jednostki do kontynuacji działalności, Rachunkowość 2008, nr 11.
 12. DEA Method In Examining the Efficiency of Polish Courts (Tomasz Strąk, Małgorzata Guzowska) [w:] Transformations in Business & Economics, 2010, Vol.9, No 2 (20), Supplement B.
 13. An Examination of the Efficiency of Polish Public Sector Entities Base on Public Prosecutor Offices (Tomasz Strąk, Małgorzata Guzowska) [w]: Operations Research and Decisions 2010 nr 2, s. 41 – 57.
 14. Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
 15. Measuring efficiency of courts with DEA: civil cases case study [w:] Actual Problems of Economics, 2013, No 1 vol. 2., s. 70 – 80. Współautorstwo z M. Guzowską.
 16. Koncepcja badania i analizy efektywności sądów [w:] Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część II. Zarządzanie i Ekonomia, pod red. P. Banasik, R. Sobiecki, C.H. Beck, Warszawa 2016, współautor z Z. Krysiakiem. 
 17. Analiza i ocena skuteczności realizacji dochodów podatkowych z VAT w Polsce w okresie od 2005 r. do IV 2017 r. [w:] Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 2 (67), cz. 1.

Tel: +48 570 088 799

Kontakt e-mail: tomasz.strak@kancelariakpg.pl

Ekonomista, analityk, audytor, doradca podatkowy