Dawid Fajdek

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent prawa na w/w uczelni, a także studiów podyplomowych „Prawo Nowoczesnych Technologii” organizowanych przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz studiów międzywydziałowych „Psychologia komunikacji społecznej” organizowanych przez Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Z kancelarią związany od 2009 roku.

Zajmuje się:

 • prawem nowoczesnych technologii – prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, dowodami elektronicznymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych, umowami IT itp.;
 • handlem elektronicznym;
 • własnością intelektualną;
 • ochroną danych osobowych;
 • obsługą spółek handlowych w zakresie ich zakładania, zmian organizacyjnych i strukturalnych, przekształceń oraz przejęć;
 • windykacją należności;
 • dochodzeniem odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego w okresie PRL.

Dla równowagi zdecydowanie unika spraw z zakresu prawa pracy, rodzinnego, opiekuńczego, a nico mniej zdecydowanie z zakresu prawa administracyjnego prawa wykroczeń i prawa karnego.

Posługuje się językiem angielskim.

Poza pracą, mąż wspaniałej żony – Pauliny, oraz ojciec dwóch córek – Sary i Natalki. Pasjonuje się nowymi technologiami oraz historią starożytną i wczesnośredniowieczną.

Brał czynny udział w szeregu konferencji naukowych:

 • 26.05.2017 - Referat nt.: "Własność intelektualna w świetle ustawy o zastawie rejestrowym" wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konferencja naukowej "Prawne i pozaprawne aspekty własności wirtualnej 2017" organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 16.11.2015 r. - Referat nt.: „Wykorzystanie doświadczeń studenckich w trakcie nauczania technologii informacyjnych” wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konferencja naukowej „Zastosowania technologii informacyjnej w obrocie prawnym - badanie i nauczanie na wydziałach prawa i administracji w Polsce” organizowanej przez WPIA UMCS.
 • 23.06.2015 r. - Referat nt.: „E-sport i e-sportowcy w świetle prawa polskiego i wybranych krajów” wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konferencja naukowej „Medycyna i sport”, organizowanej przez Uniwersytet SWPS;
 • 30.10.2014 r. - Referat nt.: „Dowód z opinii biegłego przy przestępstwach związanych z naruszeniem praw do programu komputerowego"  wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konferencja naukowej „Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania” org.j przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie;
 • 23.05.2014 r. - Referat nt.: "Klany teamy, gildie - wartość oznaczeń i ich ochrona prawna" wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konferencja naukowej "Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego" org. przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 26.04.2014 r. - Referat nt.: "Prawa autorskie w działalności drukarni internetowych" wygłoszony w ramach ogólnopolskiej konf. naukowej "Nowe problemy związane z naruszeniami praw własności intelektualnej w Internecie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej on-line" org. przez Sekcję Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ;.
 • 20.05.2013 r. - Referat nt.: „Prawa autorskie w praktyce funkcjonowania instytucji kultury”. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ochrona praw autorskich”. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, Studenckie Koło Administratywistów UT-H w Radomiu „SKAUTH”;
 • 18.03.2013 r. - Referat nt.: „Wybrane formy licencjonowania w Internecie, a ochrona interesów twórców”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Własność Intelektualna w sieci. Kiedy łamiesz prawo?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Starowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa;
 • 15.03.2013 r. - Referat nt.: „Odpowiedzialność za naruszenie praw do programu komputerowego na komputerze pracodawcy". Ogólnopolska konferencja "Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi”, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu;
 • 5.12.2012 r. - Referat nt.: „Charakterystyka i skutki popularnych form licencjonowania treści zamieszczanych w Internecie”. Konferencja: „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”. Uniwersytet Śląski, Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty”;
 • 16.05.2011 r. - Referat nt.: „Kontrowersje wokół dowodu elektronicznego”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. Konferencja: „Nie daj się załapać w sieć”.

Jest również autorem lub współautorem publikacji naukowych:

 • Artykuł: „Dopuszczalność nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych na cele związane z lotnictwem cywilnym” Dawid Fajdek i Paulina Głowacka-Fajdek, [w:] Uwarunkowania działalności lotniczej red. Katarzyna Biskup i Zbigniew Bukowski, Bydgoszcz 2016, s. 217-230, ISBN 978-83-8018-096-3.
 • Artykuł: „Aspekty społeczne i prawne e-sportu w Polsce oraz wybranych krajach” Dawid Fajdek i Paulina Głowacka-Fajdek, [w:] „Problemy prawne na styku prawa sportowego i medycyny”, red. prof. SWPS dr hab. Teresa Gardocka oraz dr Dariusz Jagiełło, wydawnictwo C.H. Beck, s. 188-200, ISBN 978-83-255-7892-3
 • Artykuł: „Teza dowodowa, przedmiot i zakres ekspertyzy przy dowodzie z opinii biegłego z zakresu informatyki w postępowania karnym” Dawid Fajdek i Paulina Głowacka, [w:] „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”, red. dr J. Kosiński, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 103-123, ISBN 978-83-934456-4-6;
 • Artykuł: „Dowód z opinii biegłego przy przestępstwach związanych z naruszeniem praw do programu komputerowego” Dawid Fajdek i Paulina Głowacka, [w:] „Nowe karne prawo dowodowe”, red. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, nakładem Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 220-241 (ISBN:  978-83-8017-039-1);
 • Artykuł: „Klany, teamy, gildie – wartość oznaczeń i ich ochrona prawna” [w:] kwartalniku Wrocławskie Studia Sądowe, numer 4/2014,  ISSN: 2084-0454..
 • Artykuł: „Odpowiedzialność za naruszenie praw do programu komputerowego na komputerze pracodawcy" [w:] „Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi”, red. A. Nowak, Radom 2013, s. 322-332, (ISBN 978-83-62805-72-3);
 • Artykuł: „Kontrowersje wokół dowodu elektronicznego” [w:] „WEB 2.0 Szanse i zagrożenia”, red. J. Farysej i N. Dębowska, Poznań 2012, s. 51-61, (ISBN 978-83-61304-48-7).

Tel. kom: +(48) 513-139-691 e-mail: dawid.fajdek@kancelariakpg.pl

radca prawny